Miljöpolicy

Onestep skall inom sin verksamhet bedriva
arbetet med minstamöjliga miljöbelastning.

Vi skall se miljön och människan i ett
helhetsperspektiv och förebyggahälsorisker
samt att medverka till att skydda miljön nu
och för framtiden.Förutom att följa miljölag-
stiftningen, skall vi sträva mot att ständigt
förbättra miljöarbetet, samt kräva av
leverantörerna att de följer
kretsloppsprincipen d. v. s:

Att det som utvinns ur naturen på
ett naturligt sätt skall kunnas användas,
återanvändas eller omhändertagas med
minsta möjliga resursförbrukning och
utan att naturen skadas.


Vi är alla en del av naturen, och vi kan var och
en bidraga till attvillkoren förbättras vad beträffar
förbrukningen av resurser ochutsläpp av
föroreningar så att det inte överstiger vad naturen tål